Et sterkt forsvar

DERSOM DU VIL HA FRED

…. vær forberedt på krig. Dette var man pinlig klar over i det romerske senatet for mer enn 2000 år siden. Der reiste senatorene seg og sa det høytidelig: «Si vic pacem, para bellum.» Da Norge levde etter dette mottoet fikk vi også fred i landet vårt. Vi hadde et godt forsvar i 1814, så godt at svenskekongen Karl Johan kviet seg for å gå etter norske styrker sommeren 1814. Dette sikret ikke bare fred, men også Grunnloven.

I 1905 var vi igjen forberedt på krig da vi ville ut av unionen med Sverige. Den gangen hadde vi verdens mest moderne hær og marine og nok en gang kviet svenskekongen seg for å gå til åpen militær konflikt mot godt utrustet og trente norske styrker. Dette ledet til en fredsavtale og unionsoppløsing i Karlstad like etter. Nok en gang beholdt vi freden fordi vi var klare for krig. Denne lærdommen gikk dessverre i glemmeboken. Arbeiderpartiet med Einar Gerhardsen med flere gikk inn for at forsvaret skulle nedbygges, og gikk stolt rundt med et brukket gevær på jakkekragen. Dette ble kalt «Det brukne geværs politikk». Freden skulle sikres ved å nedlegge og avvæpne Forsvaret. Dette var under paraplyen til en forening stiftet av Arne Falck som ble døpt «Mot Dag». Og slik lå Norge åpent 9. april 1940, takket være en uansvarlig politikk fra Arbeiderpartiet. De ansvarlige for denne katastrofale politikken ble aldri stilt til ansvar for grov uforstand i tjenesten.

FORSVARET

Forsvarets oppgave er å sikre norsk selvstendighet, råderett over norsk territorium samt økonomiske soner og vernesoner i havet. Forsvaret skal også bidra til å sikre Norges grenser samt innbyggernes sikkerhet.Norge har enorme områder i havet, mye større enn fastlands Norge, hvor vi har store fiskeressurser samt olje og gass forekomster. Et slikt stort område krever en stor og moderne marine og kystvakt samt flyovervåking for å ivareta norsk suverenitet. Dette er også områder som kan være sårbare for terrorangrep slik at et godt utbygget etterretningssystem sammen med våre allierte, må være topp moderne og funksjonell under alle uforutsette omstendigheter.

Norge må også forsvare suvereniteten over områder hvor vi har et forvaltningsansvar. I nordområdene har vi Antarktis, Bjørnøya og Svalbard. I sørpol området er Bouvetøya samt Dronning Mauds Land med alle de rikdommene som befinner seg der.

UTENLANDSKE OPPDRAG

Verneplikten skal være kjernen i vårt forsvar, men vi må også benytte oss av profesjonelt og vervet personell der det er hensiktsmessig. Verden har blitt så globalisert at norske og alliertes interesser må utkjempes i fjernkulturelle områder som for eksempel Afghanistan. Norsk deltagelse der ble utløst av punkt 5 i NATO-traktaten. Spesialstyrker har vist seg å være uunnværlig i slike oppdrag og må prioriteres høyt. Vi må også ha en god ordning hvor våre veteraner blir godt ivaretatt etter endt tjeneste.

Ingen enheter av norske militære avdelinger kan tjenestegjøre eller delta i krigshandlinger utenfor Norges grenser uten et klart vedtak fra Stortinget.

ASSYMETRISK KRIGFØRING

Under militære oppdrag i utlandet har våre soldater blitt beskutt av fiender i sivile klær, omtalt som illegal combatants. Disse har vært medlemmer i terror organisasjoner som Taliban, al-Quaida, Islamske Stat og liknende. Disse fiendtlige krigerne har aldri respektert internasjonale regler for krigføring eller vedtatte menneskeretter eller folkerett. Dette setter disse reglene våre soldater er bundet av under press og våre myndigheter må vurdere om noen av disse må endres eller forkastes.

HEIMEVERNET

Etter endt avtjent militærtjeneste skal alt personell overføres til Heimevernet, Sivilforsvaret eller tjeneste i Reservepolitiet. Disse skal tjenestegjøre i sin egen bostedsområde og være en del av den beredskapen som skal være tilgjengelig ved krisetilfeller. Dette er enheter som kan benyttes ved terror- trussel, som grensevakter dersom det skal bli press mot våre grenser som følge av folkevandring, ulovlige asylsøkere eller økonomiske migranter.

I vår overbefolkede, globaliserte verden er det også en stor fare for at meget farlige epidemier kan spre seg raskt. Dersom det er epidemier som sprer seg fra mennesker til mennesker må grensene beskyttes så godt som mulig. Dersom politiet ikke klarer sine vanlige oppgaver, må reservemannskaper kalles ut for å beskytte befolkningen både mot islamske terrorister samt spredning av epidemier.

Det Frivillige Skyttervesen er også en viktig del av vår lokale beredskap. De har veldig gode skyttere, har våpen og ammunisjon lett tilgjengelig og har en veldig god kunnskap om lokale forhold. Denne ressursen må også være tilgjengelig for våre myndigheter i en krisesituasjon. Det Frivillige Skyttervesen må derfor få økonomisk støtte for å opprettholde sine oppgaver samt være en del av den nasjonale beredskap.

Både Heimevernet også Kystheimevernet samt Det Frivillige Skyttervesen er med på å ta hele Norge i bruk. Dette forsterker håndhevelsen av suvereniteten, samt skape arbeidsplasser i distriktene. Forhåpentligvis vil dette også bidra til å forhindre fraflytting.

BEREDSKAPSLAGER

Forsvaret må selvfølgelig ha beredskapslager av våpen, ammunisjon samt annet nødvendig militært utstyr. Mat er veldig viktig i krisesituasjoner, ikke bare får egne militære styrker, men også for den sivile befolkningen. Våre beredskapslager av mat har systematisk blitt nedlagt av vår nåværende og tidligere regjeringer. Vi har nesten ikke lager av matkorn lenger da våre kornsiloer har blitt ombygd til studenthybler.

Demokratene vil reversere dette og nok en gang bygge opp et beredskapslager av mat i samråd med landbruket og kystfiskeriene. I vår globale verden med så mange konflikter er det ansvarsløst å stole på en jevn tilgang av matvarer i krisetider.

MASSEØDELEGGELSESVÅPEN

Vi vet at islamske terrororganisasjoner prøver å få tak i masseødeleggelsesvåpen. Dessverre har en terrorstat som Nord Korea klart å kjøpe atomvåpen teknologi fra Pakistan på ulovlig vis til tross for garantier fra president Clinton i sin tid. Da er det vel tvilsomt at vi kan stole på garantier fra president Obama med hensyn til at Iran ikke vil utvikle atomvåpen.

Der hvor dialogdiplomatiet har vært en katastrofal feil, må vi søke diplomati med andre midler. Da må vi sammen med våre allierte og venner, også Russland og Israel, prøve å bygge et rakettskjold som kan beskytte oss mot slike våpen.

FORSVARET OG EØS

Det er veldig viktig at Norge melder seg ut av EØS og Schengen samarbeidet også av forsvarspolitiske grunner. Vi må kunne hevde norsk suverenitet med å bestemme over egne grenser samt la Stortinget avgjøre hvem som har lovlig adgang til landet og ikke noen usynlige EU byråkrater som aldri har blitt valgt av folket. Vi må aldri komme med i noen EU hær som følge av vårt EØS medlemskap.