Nærings- og arbeidsliv

Forutsetningene for ett sosial konservativ økonomisk system bygger på fri flyt av varer og tjenester, fri tilgang til markedene, frie og like vilkår slik at norsk næringsliv ikke skal få ulempe ved avgifter som virker konkurransehemmende og setter arbeidsplasser i fare. Dette skal vi klare uten EØS og Schengen ved gode handelsavtaler med partnere i Europa og andre kontinenter som vi har gjort gjennom århundrer. Demokratene tror på omlegge formuesskatten, og på sikt fjerne den for å styrke bedriftenes tilgang på privat kapital og fjerne konkurranseulempen for norskeide arbeidsplasser. For at industri kan kunne finne Norge attraktivt for etablering må det skje via mindre skjemavelde og lavere etableringkostnader.

Ett sosial konservativ økonomisk system fordrer at staten som lovgiver, kunde, regulator og dømmende makt ikke misbruker sin stilling, slik at det ikke kan stilles tvil om statens rolle. Demokratene tror og vil jobbe for sterkt privat eierskap. Det skal lønne seg å skape industriplasser, og det skal lønne seg å arbeide i private næringer. Vi skal alltid verne om de som ikke har mulighet for å være i arbeid, men det må aldri være tvil om at arbeide skal være mer lønnsomt enn trygd. Demokratene tror på mindre byråkrati som vil gjøre hverdagen enklere for den enkelte borger generelt og næringslivet spesielt.