Bolig i byen

Jan Bøhler bør lese boligmeldingen- og se resultatet av Aps politikk – Oslo trenger flere boliger!

Jan Bøhler (Ap) uttaler seg i Groruddalen 11.mars om utenforskapet til ungdommer i gråsonen. Han unnlater å nevne at mangel på boliger, også for de vanskeligstilte, er resultatet av en boligpolitikk fra den rødgrønne regjeringen til dagens byregjering. En politikk som mangler en konkret handlingsplan for å møte et boligetterslep på 20.000, hvor resultatet er bolignød som minner om de «harde» 30 årene!

Hovedbudskapet til ungdom og nyetablerte i boligmeldingen den Rødgrønne regjeringen la fram i 2013, var å spare penger og sørge for god kunnskap om privatøkonomi. Det eksisterer ingen forslag som gjør det enklere for unge å spare, eller tiltak som rimelige utleieboliger unge kan bo i, slik at de kan legge opp egenkapital. Det vil bli enda mer vanskelig fordi startlånet er forbeholdt varig vanskeligstilte.

Tar en utgangspunkt i NBBLs prisstatistikk må du spare 30.000 kroner årlig i 9 år før du kan få deg en egen bolig grunnet egenkapitalkravet på 15%. Er det god boligpolitikk når prisene og etterslepet øker?

Demokratene mener det er nødvendig å sette boligpolitikk på dagsorden, grunnet befolkningsvekst og mangel på boliger i sentrale i vekstområder. I Oslo har boligprisene økt mye fordi myndighetene ikke har vært opptatt av arealplanlegging og boligpolitikk, men overlatt det til markedet. Det har medført at det er for lite byggeklare tomter i flere vekstregioner. Noe som har ført til at tomtekostnadene har skutt kraftig i været. Lang saksbehandlingstid og kompliserte byggeregler innført av Ap i regjering, har ogsåmedført at byggekostnadene har økt.

Oslo har den største befolkningsveksten i Europa, og har kommet i en situasjon som best kan sammenliknes med bolignøden i mellomkrigsårene. Det skyldes at politikerne etter bankkrisen ved inngangen av 1990 tallet som medførte prisras og gjeldskrise blant byens borgere, ikke lenger anså det som nødvendig å drive en aktiv arealpoltikk, eller sørge for regler og holdninger slik at det kunne bygges rimelige boliger raskt og effektivt.

Boligpolitikken ble utover 1990 og 2000 tallet regulert av nye fordyrende regler og tekniske forskrifter med krav om universell utforming. OBOS sammenlignet kostnadene ved å bygge en gjennomsnittlig OBOS leilighet på 70 kvm i 1970 med tilsvarende leilighet i 2014. Etter å ha korrigert for prisjustering ville kostnaden vært 1,4 millioner kroner.

Hva mener den Rødgrønne Byregjeringen? Har de noen konkrete planer for å dekke boligetterspørselen? Ifølge deres Byrådserklæring er det ingen konkrete tiltak, men løsrevet planer, samtidig som de tallfester befolkningsvekst:

”Oslo skal vokse med nesten 200.000 innbyggere de neste 20 årene.”

Demokratene mener forenkling av boligregulering og regelverk må til, og kommuner må planlegge boliger i likhet med oppføring av skoler og andre offentlige eiendommer. Staten må bli en aktiv partner for utbygging av boliger til en stadig økende befolkning i Oslo. Det er flere industritomter i Oslo som ligger brakk! Disse kan utnyttes for å bygge gode boliger for Oslo borgere!

Vi vil ikke ha beskatning av bolig, og mener den rødgrønne eiendomskatten vil gjøre det enda vanskeligere for unge i etableringsfasen. Det skal være en menneskerett å ha et hjem. Beskatning av bolig er frihetsberøvelse, og skaper større ulikheter i befolkningen. Vi ønsker derfor å styrke

Husbankens virkemidler slik at flere kan eie. Oslo kommune ved Boligbygg er Norges største utleier av boliger. De prioriterer boliger til immigranter istedenfor byens borgere. Det påvirker boligpriser og gir bolignød.

Uten en aktiv og handlekraftig boligpolitikk, vil vi se økte klasseskiller hvor unge mennesker blir de største taperne. Det er et resultat av Ap og deres alliertes politikk. Tas det ikke politiske grep vil Oslo ende opp som Stockholm hvor prisene på leiligheter stiger med over 20 prosent i året. Den mangelfulle boligbyggingen i Oslo vil medføre økt boligpress, høyere priser og større risiko for finansiell kollaps og krise.

Nå er målet til AP og de rødgrønne å fjerne byens mangfold fra eneboliger, rekkehus og småhus for kunn å bygge betongklosser i høyden. Med disse grepene fjerner man Oslo by sin særpreg som hovedstad i Europa. En «løsning» som vi i Demokratene går sterkt i mot!

Legg igjen en kommentar