Pressemelding fra Østfold

Det nå mer brune partiet under Kasheikal og Kleppe, rensker ut alle moderate og sunne krefter. De har stjålet partiets identitet ved bruk av kriminelle metoder i samarbeid med offentlige ansatte. De representerer ikke Demokratene i Norge og hva partiet står for. Her er pressemelding fra lederen i Østfold fylkeslag:

Utrenskningen i Demokratene i Norge fortsetter med full styrke

3/4 av styret i Demokratene i Norge Østfold fylkeslag har på sitt styremøte 13.03.17 vedtatt å legge å legge ned sine verv å melde seg ut av partiet med virkning fra 13.03.17.

Demokratene i Norge er ikke lenger et demokratisk parti, men et diktatorisk! Nå hevner de seg på folk som har talt dem imot og fjerner fylkesledere for å sette inn sine egne trosfeller.

Nyvalgt Leder Makvan Kasheikal og Pol-nest Vidar Kleppe slår nå ned på all opposisjon og setter inn lojale og uerfarne fylkes ledere slik de kan styre partiet med en jernhånd.

Jeg fikk telefon fra leder Makvan Kasheikal en kveld som helt tydelig gav utrykk for at jeg burde helst fratre som fylkesleder med øyeblikkelig virkning fordi han tydeligvis ikke var fornøyd med meg som demokratisk valgt fylkesleder.

Jeg fortalte han da at dette var ikke på tale men at jeg ville innkalle til et styremøte hvor vi skulle drøfte dette i fylkesstyret. De har også fått gjennomslag for nye vedtekter på LM som passer leder Makvan Kasheikal og Vidar Kleppe som hånd i hanske. Når det gjelder §7 fylker uten fylkeslag så gjør de på følgende måte: De nedlegger fylkespartiet og eller lokalpartiene og da kan de utpeke lojale kontaktpersoner.

§7 Fylker uten fylkes fylkeslag

For at et fylkeslag skal betraktes som aktivt, må det være avviklet fylkesårsmøte eller stiftelsesmøte i løpet av de foregående 18 måneder. Det må foreligge protokoller som bekrefter at dette kravet er oppfylt. I fylker der det ikke er aktive fylkeslag kan sentralstyrets arbeidsutvalg utpeke kontaktpersoner. Kontaktpersonene skal, hvis det er grunnlag for det, søke å etablere aktive fylkeslag i fylket. Kontaktpersonene har rett til å delta ved landsmøter og landsstyremøter på lik linje med ledere for aktive fylkeslag.

§12 Eksklusjoner

Sentralstyret kan ekskludere medlemmer som styret mener ikke støtter partiets ideologi og politiske ståsted, eller som åpenbart oppfører seg på en måte som er til skade for partiet. Lokallag og fylkeslag kan fremme forslag om eksklusjoner overfor sentralstyret, og sentralstyret kan selv ta slike initiativ. Den som foreslås ekskludert skal normalt få frist på en uke til å gi en skriftlig redegjørelse for sin situasjon før sentralstyret treffer sin avgjørelse. Et eksklusjonsvedtak i sentralstyret skal være skriftlig og begrunnet. Et eksklusjonsvedtak fattes med simpelt flertall. Vedtaket er endelig og kan ikke ankes.

Det virker som alle kamporganisasjoner og grupperinger som heller mot høyreekstremisme, rasisme og nynazisme får Demokratene i Norge som felles plattform/ politisk taleorgan, på betingelse av at Vidar og hans Menn får ha styringen. DIN har blitt et brunt parti som nå har lagt seg til H for H. Dette kan vi ikke akseptere og dermed har vi kommet frem til at vi trer tilbake.

Jan A Falla

X-fylkesleder, DIN-Østfold